Kronikarz

Kronikarz/kronikarka *

 1. Prowadziła/ił w okresie próby kronikę zastępu (drużyny), posługując się kilkoma rodzajami pisma.
 2. Sporządziła/ił notatki z wydarzeń na podstawie relacji świadków.
 3. Dopilnowała/ał przez co najmniej jeden rok, aby kronika była zawsze tam, gdzie drużyna.
 4. Zapoznała/ał się z twórczością najbardziej znanych polskich kronikarzy.

 

Reporter/reporterka **

 1. Przygotowała/ał rzeczowe relacje z biwaku lub obozu drużyny, z uroczystości szkolnej, z wydarzeń na terenie gminy.
 2. Posługiwała/ał się sprzętem reporterskim (magnetofon, aparat fotograficzny lub kamera) w przygotowaniu audycji dla szkolnego radiowęzła, gazetki lub „programu telewizyjnego”.
 3. Napisała/ał reportaże na wybrany i na zadany temat, ilustrując je rysunkami lub zdjęciami. Przedstawiła/ił je w drużynie.

 

Dziennikarz/dziennikarka ***

 1. Poznała/ał cechy, jakimi powinni charakteryzować się dziennikarze oraz zasady, jakie obowiązują w ich zawodzie.
 2. Przeprowadziła/ił wywiad na określony temat.
 3. Przez okres próby brała/ał udział w pracy redakcji harcerskiej, pisząc do wybranego działu.
 4. Nawiązała/ał stały kontakt z gazetą młodzieżową lub dla dzieci i systematycznie dostarcza jej swoje artykuły.
 5. Przekazał napisany przez siebie reportaż z imprezy harcerskiej do lokalnej gazety.

 

Wydawca (sprawność mistrzowska)

 1. Poznała/ał pracę redakcji gazety lub wydawnictwa książkowego.
 2. Rozróżniła/ił rodzaje czcionek drukarskich i typy edytorów komputerowych, stosując je w swojej gazecie lub publikacjach książkowych.
 3. Złożyła/ył na komputerze gazetę lub inną publikację.
 4. Rozprowadzała/ał wydawnictwa przygotowane przez drużynę, hufiec.