Sprawność negocjator

Negocjator ***

  1. Przeprowadziła/ił ćwiczenie, dyskusję lub debatę, podczas której skuteczne negocjował między dorosłymi a dziećmi.
  2. Przedstawiła/ił zastępowi podstawowe zasady negocjacji.
  3. Przeprowadziła/ił dla zastępu warsztaty z komunikacji.
  4. Doprowadziła/ił do porozumienia między dwiema zwaśnionymi stronami.
  5. Łagodziła/ił konflikty w zastępie, klasie lub drużynie różnymi sposobami.